Производство, внос и търговия на работни облекла

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ЗДРАВЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛПС НА РАБОТНОСТО МЯСТО

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА № 3

от 19 април 2001 г.

за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите

при използване на лични предпазни средства на работното място

(Обн., ДВ, бр. 46 от 15.05.2001 г.; изм. и доп., бр. 40 от 18.04.2008 г.)

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят минималните изисквания за безопасност и

опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства

при работа.

Чл. 2. Тази наредба се прилага във всички предприятия и места, където се

осъществява трудова дейност съгласно чл. 2 от Закона за здравословни и

безопасни условия на труд.

Чл. 3. (1) Наредбата не се прилага за:

1. облекло, което не е специално предназначено за опазване на здравето и

безопасността на работещия;

2. лични предпазни средства, носени или използвани от военнослужещите,

полицията и други служби за поддържане на обществения ред;

3. спортна екипировка;

4. отбранителна или възпираща екипировка за самозащита;

5. устройства, вкл. и портативни, за откриване и сигнализиране на опасности и

вредности.

(2) Наредбата се прилага, като разпоредбите й се съобразяват със специфичните

нормативни актове, регламентиращи изисквания за лични предпазни средства за:

1. аварийни и спасителни служби;

2. пътен транспорт.

Чл. 4. Лични предпазни средства се използват, когато рисковете не могат да бъдат

избегнати или намалени в достатъчна степен чрез средства за колективна защита

или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата.

Раздел II

Задължения на работодателя

Чл. 5. (1) При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се

отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите

лични предпазни средства.

(2) При използване на лични предпазни средства се изпълняват изискванията на

тази наредба, на общите и на специфичните нормативни актове по безопасност и

здраве при работа за различните производства, дейности, видове работа и работно

оборудване и за пожарна и аварийна безопасност.

(3) Нормативните актове по ал. 2 съдържат и случаи, ситуации и обстоятелства,

при които работодателят, въпреки че е изпълнил приоритетното задължение за

НАРЕДБА № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване

на лични предпазни средства на работното място

прилагане на колективни предпазни средства, трябва да осигури използване на

съобразени с условията лични предпазни средства.

Чл. 6. (Изм., ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Личните предпазни средства трябва да

отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на

здравето, съдържащи се в приложимите за лични предпазни средства нормативни

актове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които са

предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие.

Чл. 7. Личните предпазни средства трябва:

1. да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да

водят до увеличаване на който и да е риск;

2. да отговарят на условията на съответното работно място;

3. да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на

работещите;

4. да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след

подходящо регулиране.

Чл. 8. Когато поради наличие на повече от една опасност е необходимо

работещите да носят повече от едно лично предпазно средство, те трябва да са

съвместими и при едновременното им използване да продължават да бъдат

ефективни срещу съответните опасности.

Чл. 9. Условията за използване на личните предпазни средства, особено времето,

през което се носят от работещите, се определят в зависимост от работното място

на всеки работещ, от експозицията, от степента на риска и от характеристиките и

ефективността на личното предпазно средство.

Чл. 10. (1) Личните предпазни средства са предвидени за индивидуално

използване.

(2) Ако обстоятелствата изискват лични предпазни средства да бъдат носени от

повече от едно лице, се вземат подходящи мерки за недопускане възникване на

хигиенни и здравословни проблеми за различните ползватели.

Чл. 11. За всяко лично предпазно средство в предприятието (организацията) се

осигурява достъпна за работещите информация по отношение прилагането на

изискванията по чл. 6, 7, 8 и 9.

Чл. 12. Работодателят предварително информира всеки работещ за рисковете, от

които го защитават личните предпазни средства, които той му предоставя за

ползване.

Чл. 13. Работодателят осигурява на работещите обучение и организира

демонстриране за използването, съхраняването и начините за проверка на

изправността на личните предпазни средства.

Чл. 14. Личните предпазни средства се използват само по предназначение, с

изключение на специфични и изключителни обстоятелства.

Чл. 15. (1) Личните предпазни средства се използват в съответствие с

инструкциите на работодателя и производителя.

(2) Инструкциите по ал. 1 трябва да са разбираеми за работещите.

Чл. 16. (1) Преди избора работодателят оценява дали личните предпазни средства,

които възнамерява да бъдат използвани, задоволяват изискванията по чл. 4, 5, 6, 7

и 8.

(2) Оценката по ал. 1 включва:

1. анализ и оценка на рисковете, които не могат да бъдат избегнати по друг начин;

2. определяне на характеристиките, които всяко лично предпазно средство трябва

да притежава, за да е ефективно срещу рисковете, отнасящи се до т. 1, като се

вземат предвид и всички рискове, произтичащи от употребата на самото лично

предпазно средство;

НАРЕДБА № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване

на лични предпазни средства на работното място

3. сравнение на характеристиките на наличните лични предпазни средства с

характеристиките на необходимите лични предпазни средства съгласно т. 2.

(3) Оценката по този член се извършва писмено и се преразглежда и актуализира,

ако се предвиждат или настъпят някакви промени в обстоятелствата или в който и

да е елемент на самата оценка.

Чл. 16а. (Нов, ДВ, бр. 40 от 2008 г.)

(1) Работодателят предприема необходимите мерки за изпълнение на

изискванията на членове от 4 до 16 и на общите изисквания за използване и/или за

осигуряване на лични предпазни средства съгласно приложения № 1, № 2 и № 3

при спазване на разпоредбите на нормативните актове за съществените

изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за

пускане в действие.

(2) Общите изисквания по ал. 1 трябва да бъдат прилагани, като се вземат предвид

всички значителни промени в риска, в колективните средства за защита и в

личните предпазни средства, дължащи се на техническия прогрес.

Чл. 17. (1) Работодателят определя работните места и видовете работа, при които

се използват лични предпазни средства, съгласно чл. 4 въз основа на извършена

оценка на риска на работното място, като има предвид: неизчерпателния списък

на дейности, които могат да изискват прилагане на лични предпазни средства,

посочени в приложение № 1, неизчерпателния списък на лични предпазни

средства, посочени в приложение № 2, таблицата за части на тялото на

работещите, изложени на рискове, посочена в приложение № 3.

(2) В зависимост от спецификата на работните места, възможните опасности и

резултатите от оценката на риска работодателят определя необходимите лични

предпазни средства независимо от това, дали дейностите, личните предпазни

средства и рисковете са посочени или не в приложения № 1, 2 и 3.

(3) След извършването на изискващите се от тази наредба дейности работодателят

съставя списък, който съдържа:

1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични