Производство, внос и търговия на работни облекла

Защитни ръкавици срещу незначителни рискове                                           

Общи изисквания за защитни ръкавици CE EN420:2003:

 • Неутрално PH (между 3,5 и 9)
 • Безвредност (конструкция на ръкавижите, използваните материали, разпадане в резултат от нормална употреба, не трябва по никакъв случай да вредят на здравето и хигиената на носещия ги)
 • Размер
 • Подвижност на пръстите

Определяния за ръкавици от кожа:

 • Съдържание на хром (VI)
 • Водопропускливост

 

Защитни ръкавици срещу средни рискове                                                        

Защитни ръкавици срещу механични рискове    EN388:2003     

 • Съпротивление на изтриване (от min 0 до max 4)
 • Съпротивление на срязване с нож (от min 0 до max 5)
 • Съпротивление на раздиране (от min 0 до max 4)
 • Съпротивление на пробождане (от min 0 до max 4)

Тези нива са гарантирани върху дланта на ръкавицата!

Защитни ръкавици срещу студ EN511:2006 

 • Предаване на студ чрез конвекция (от min 0 до max 4)
 • Предаване на студ чрез контакт (от min 0 до max 4)
 • Водопропускливост (0 или 1)

Защитни ръкавици срещу термични рискове (топлина) EN407:2004

 • Поведение при горене (от min 0 до max 4)
 • Предаване на топлина чрез контакт (от min 0 до max 4)
 • Предаване на топлина чрез конвенция (от min 0 до max 4)
 • Предаване на топлина чрез лъчене (от min 0 до max 4)
 • Малки пръски разпотен метал (от min 0 до max 4)
 • Големи количества разтопен метал (от min 0 до max 4)

 

Защитни ръкавици срещу необратими рискове                                               

Защитни ръкавици срещу микроорганизми и химични рискове EN374:2003

 • EN374:2003 - Защитни ръкавици срещу микроорганизми и химични рискове
 • EN374 - 1:2003 -  Терминология и изисквания към характеристиките
 • EN374 - 2:2003 - Устойчивост на преминаване (от 1 до 3)
 • EN374 - 3:2003 - Устойчивост на проникване (от 0 до 6)

Защитни ръкавици срещу микроорганизми EN374-2:2003

Ръкавиците устойчиви на микроорганизми, съгласно EN374 - 2:2003 са водонепропускливи, които отговарят най-малко на ниво 2 на теста за преминаване. Устойчивостта на преминаване на ръкавиците се измерва съгласно ISO 2859, процедура, която определя 3 приемливи нива на качеството (AQL).

 • Ниво 3 трябва да има AQL - 0.65
 • Ниво 2 трябва да има AQL - 1.5
 • Ниво 1 трябва да има AQL - 4

Защитни ръкавици срещу химични продукти EN374-3:2003

Нивото на изпъление за проникване се изразява с времето на преминаване от едната до другата страна на ръкавицата за всеки изпитван продукт, както е показано по-нататък:

Ръкавиците устойчиви на химични продукти са водонепропускливи съгласно EN374-2:2003 и имат ниво на изпълнение най-малко равно на 2, на 3 продукта от списъка по-долу:

Ниво на изпълнение Време на преминване       
1 > 10 минути
2 > 30 минути
3 > 60 минути
4 > 120 минути
5 > 240 минути
6 > 480 минути

A - метанол; B - ацетон; C - ацетонитрил; D - дихлорметан; E - въглероден дисулфид; F - толуен;  G - диетиламин; Y - тетрахидрофуран; I - етил ацетат; J - n-хептан; K - натриев хидрооксид 40%;

L - сярна киселина 96%