Производство, внос и търговия на работни облекла

Филтрираща дихателна защита - APR (дихателна защита зависеща от обкръжаващия въздух)

При употреба на филтриращи маски, трябва да се знае вида, особеностите и състава на опасното вещество в заобикалящата среда. Трябва да има достатъчно съдържание на кислород във вдишвания въздух (поне 17 об.%).
При употребата на прахов филтър не трябва да присъстват опасни газове; при употребата на газови филтри не трябва да присъства прах. В случай на наличие и на двете трябва да се използва комбиниран филтър.

Най-често употребявани са филтрите клас АВЕК, които защитават срещу много опасности едновременно, поради широкия обхват от защита, която осигуравят.
Базирайки се на EN 141, тези филтри имат обхват на приложение покриващ класовете A, B, E и K.

Дихателни филтри - надеждна защита срещу газове и частици

Времето на работа на дихателните филтри зависи от условията нупотреба. За газови или за комбинирани филтри, коите се изплозвта сред газове, "живота" на филтрите се определя чрез миризма, която дразни или може да бъде почувствана по време на дишане. Някои от филтрите имат определено максимално време на работа (CO филтърен пълнител, комбиниран филтър 89 Hg/St).
За прахови филтри или комбинирани филтри, които се използват срещу твърди частици и прах, времето на работа се определя чрез увеличаване дихателното съпротивление.
С комбиниран филтър - зависи от доминиращата защитна функция - и двата критерия трябва да се съблюдават.

Приложение, маркировка

 Цветова маркировка Вид  Приложение  Клас / Максимално позволена концентрация на газ  Стандарт
 
 А  Органични газове и изпарения (с точка на кипене > 65о С) 1 / 1000 мл/м3         (0.1 об. %)
2 /  5000 мл/м3         (0.5 об. %)
3 / 10000 мл/м3       (1.0 об. %)
 EN 141 или EN 14387
 
 B  Неоранични газове и изапарения (без CO), (напр. хлорин, H2S, HCN ...) 1 / 1000 мл/м3         (0.1 об. %)
2 / 5000 мл/м3         (0.5 об. %)
3 / 10000 мл/м3       (1.0 об. %)
 EN 141 или EN 14387
 
 E  Серен диоксид и киселинни газове и изпарения 1/ 1000 мл/м3         (0.1 об. %)
2 / 5000 мл/м3         (0.5 об. %)
3 / 10000 мл/м3       (1.0 об. %)
 EN 141 или EN 14387
 
 K  Амоняк и органични съединения производни на амоняка 1 / 1000 мл/м3         (0.1 об. %)
2 / 5000 мл/м3         (0.5 об. %)
3 / 10000 мл/м3       (1.0 об. %)
 EN 141 или EN 14387
 
 AX  Органични газове и изпарения (с точка на кипене < 65о С) от групата на ниско кипящите субстанции 1 и 2  гр. 1    100 мл/м3     max. 40 мин.
 гр. 1    100 мл/м3     max. 40 мин.
 гр. 1    100 мл/м3     max. 40 мин.
 гр. 1    100 мл/м3     max. 40 мин.
 EN 371
 
 NO-P3  Азотен диксид като NO, NO2, NOX  Максимално време на употреба 20 минути  EN 141 или EN 14387
 
 Hg-P3  Живачни изпарения  Максимално време на употреба 50 часа  EN 141 или EN 14387

 CO*  Въглероден оксид    DIN 3181*
 
 Reactor P3*  Радиоактивен йод    DIN 3181*
 EN 12941 - P-SΛ
 EN 12942 - P-S
Λ
 
 P  Частици (прах)  Ефикасност     ниска
 Ефикасност     средна
 Ефикасност     висока
 EN 143 или EN 14387


* Само цветова маркировка и типова сигнализация